Bonul fiscal/bon de casa este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puțin:

denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent;
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
logotipul și seria fiscală ale aparatului;
numărul de ordine;
data și ora emiterii;
denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat;
prețul sau tariful unitar;
cantitatea;
valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă;
valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă;
valoarea totală a operațiunilor scutite de taxă pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, daca este cazul.
Extras din Ordonanță, cu texte relevante:

Agentii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le predea clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factură.

Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat. Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenții economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită facturi fiscale pentru respectivele operațiuni, la cererea clientului.

Se exceptează de la obligativitatea utilizării casei de marcat:

a)comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
b) serviciile de alimentație publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
c) abrogată;
d) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
f) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii, bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;
g) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții, precum și cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
h) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;
i) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;
j)abrogată;
k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;
l) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;
r) abrogată;
s) abrogată.
Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva agenților economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

Raportul fiscal de închidere zilnică(Raport Z) este documentul care conține: denumirea și codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscala ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxă pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Registrul special și Raportul Z sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar Raportul Z, pe o perioadă de 5 ani.