1. Registru de casa – serveste ca:

document de înregistrare operativă a încasărilor si plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii, pe baza actelor justificative;
document de stabilire, la sfârsitul fiecărei zile, a soldului de casă;
document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.
2. Se întocmeste în două exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de către persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări si plăţi.
La sfârsitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează.
Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.
Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate si de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise si respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).
Exemplarul 1 rămâne la casier.

4. Se arhivează:

la casierie (exemplarul 1);
la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:

denumirea unităţii;
denumirea si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
numărul curent; numărul actului de casă; explicaţii; încasări; plăţi;
report/sold ziua precedentă;
semnături: casier si compartiment financiar-contabil.